Tarieven

Intakegesprek/eerste afspraak:

Een eerste afspraak maak je door het aanmeldingsformulier op onze website in te vullen. Deze aanvraag wordt automatisch verstuurd naar het intaketeam van de Kanteling,
de aanmeldingen worden dagelijks opgevolgd.
Vanuit dit team wordt er contact met je opgenomen om een intakegesprek vast te leggen.
Tijdens dit gesprek wordt de nodige informatie verzameld en wordt het verdere begeleidingstraject binnen de Kanteling besproken. In samenspraak wordt dit traject dan opgestart.

Afspraken en tarieven:

Een afspraak maak je met een therapeut, coach of arts.

Ook een afspraak verzetten of annuleren doe je best rechtstreeks met hem of haar. Ingeval er niet of laattijdig (minder dan 48 uur op voorhand) geannuleerd wordt, kan het totale bedrag van de geplande behandeling in rekening gebracht worden.

Onze tarieven :

intakegesprek / eerste gesprek € 100
individueel gesprek€ 70/uur
gesprek op verplaatsing€ 100 (binnen een regio van max. 30 min reistijd)
koppeltherapie€ 100 / 90 minuten
ergotherapie€ 30 /30 minuten en € 60/60 minuten
opmaak verslaggeving / attesten€ 70 / uur
diagnostisch trajectde prijs wordt bepaald door het traject
tarief artsende artsen hanteren eigen tarief

Betalingsvoorwaarden:

Betaling therapie:

Voor de therapie betaal je rechtstreeks aan de arts, therapeut of coach en dit volgens de gemaakte afspraken. Bij sommige kan je hiervoor gebruik maken van de bancontact app, vraag ernaar.

Algemene factuurvoorwaarden:
1. Alle facturen zijn betaalbaar op de vervaldatum via het rekeningnummer dat op de factuur vermeld staat.
2. De op de factuur vermelde diensten zijn uitgevoerd volgens voorafgaande schriftelijke of mondelinge overeenkomst, of volgens een op maat gemaakte schriftelijke regeling.
3. Aanvaarding van de factuur houdt in dat de geleverde diensten aanvaard worden. Alle klachten dienen gegrond en behoorlijk gemotiveerd te zijn en moeten uiterlijk binnen de 8 dagen na factuurdatum rechtstreeks en per aangetekend schrijven aan de Kanteling worden meegedeeld.
4. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, zal onmiddellijk en zonder voorafgaande ingebrekestelling de wettige nalatigheidsintrest toegepast worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De Kanteling behoudt zich ook het recht voor om een schadevergoeding te vragen van 10% op het achterstallige factuurbedrag met een minimum van € 25. Erbovenop wordt voor elk dossier dat in het kader van achterstallige betalingen wordt opgestart, een administratieve kost aangerekend van € 40.
5. In geval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid:
Het invullen van het aanmeldingsformulier op onze website www.dekanteling.be en/of van om het even welk document van de Kanteling impliceert dat je akkoord gaat om bepaalde persoonlijke gegevens van jou in de databases van de Kanteling op te nemen. Dit doen we om onze taak als hulpverlener te kunnen uitvoeren en om je dossier te beheren. Je hebt het recht om te weten welke gegevens we van jou verwerken, deze te laten verbeteren of om de overdracht aan een derde te vragen.

Deze algemeen geldende voorwaarden, afspraken en tarieven in een downloadbare PDF.